Tietosuojaseloste

Yleistä


Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa, miten henkilötietoja
käsitellään ja suojataan Asianajotoimisto Lea Ervast toiminnassa kulloinkin
voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaisesti.


Käsittelemme henkilötietoja, kun saamme yhteydenoton toimeksiantoon
liittyen.

Tietoja käsitellään palvelujemme toteuttamisessa, asiakasviestinnässä ja asiakaspalvelussa.


2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot


Asianajotoimisto Lea Ervast

Suupantie 12 B 11

33960 PIRKKALA

puh. 050 52 62 751

asianajotoimisto@leaervast.fi


3. Käsiteltävät henkilötiedot


Käsittelemme käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja (esimerkiksi toimeksianto-, laskutus- ja maksutiedot ja yhteydenotot sekä kirjeenvaihto).


4. Tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään suoraan henkilöltä itseltään
tai toimeksiantoon liittyvältä kolmannelta osapuolelta, kun
valmistelemme tai hoidamme toimeksiantoa.


5. Tietojen luovuttaminen


Voimme luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön velvoittaessa mm.
viranomaisille.


Säilytämme henkilötietoja Euroopan talousalueella (ETA) tai maissa,
joissa on vastaava tietosuojan taso. Tällaisissa maissa on vastaavat
lait kuin Suomessa koskien henkilötietoja. Mikäli toimeksiannon
hoitaminen edellyttää tietojen luovuttamista ETA:n ulkopuolelle,
käytämme ainoastaan yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät
henkilötietoja vastaavalta pohjalta kuin me.


6. Henkilötietojen säilytysaika


Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön ja Suomen asianajajaliiton ohjeistuksen mukaisesti.


7. Rekisteröidyn oikeudetRekisteröidyllä on pääsy tietoihinsa tietyin rajoituksin, oikeus
saada rekisterissämme olevat virheet korjatuiksi, rajoitettu oikeus
saada henkilötiedot poistetuiksi sekä oikeus rajoittaa tai vastustaa
tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa
suostumus, oikeus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointia sekä
joissakin tilanteissa oikeus saada tietosi siirretyksi itselleen tai
kolmannelle osapuolelle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).