Perinnönjako


Mitä perinnönjaossa saa asiantuntijalta?


  • Puolueettoman oikeudellisen tilannearvion ottaen huomioon perillisten erilaiset intressit
  • Apua kunkin perillisen oikeudellisen erityisaseman selvittämisessä, esimerkiksi rintaperillisen oikeus lakiosaan, ennakkoperintätapaukset, työhyvitykset, oikeudet vastikkeiden
  • Apua erityistilanteiden hallinnassa, esimerkiksi kuolinpesässä vajaavaltainen, perillisen pesäosuus ulosmitattu
  • Kaikki velat, erityisesti piilevät verovelat tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi, esim. myyntivoittoveroihin varataan tarvittavat rahavarat
  • Asiantuntija auttaa perillisiä ymmärtämään sen mikä on perinnönjaon kannalta oleellista
  • Sovitteluapua riitatilanteissa
  • Asiantuntija hoitaa tai auttaa perillisiä itse hoitamaan perintönä saadun omaisuuden rekisteröinnin omiin nimiinsä (esim. lainhuudot)

Mitä perinnönjaossa tehdään?


Perinnönjaossa määritellään mitä omaisuutta kukin perillinen kuolinpesästä saa. Kullakin perillisellä on suhteellinen eli murto-osainen sekä arvomääräinen eli rahallinen osuus kuolinpesän
varoista.

Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona tai oikeuden määräämän pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Pääsääntöisesti perinnönjaossa kannattaa pyrkiä kustannuksia säästävään sopimusjakoon.


Jos kuolinpesässä on vajaavaltainen osakas, edellyttää perinnönjako maistraatin hyväksyntää tai sitä, että jaon on suorittanut käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja.

Perinnönjako voidaan tehdä sen jälkeen, kun perukirja on laadittu ja lähetetty verotoimistoon sekä kuolinpesän velat maksettu tai muuten huomioitu.


Perinnönjako voidaan tehdä joko osittaisena jakona tai toimittaa jako kerralla.

Perinnönjako on aina toimitettava kirjallisessa muodossa kahden todistajan läsnäollessa.