Perunkirjoitus


Miksi perukirjan laatimiseen kannattaa panostaa?

  • Perukirja ei ole pelkkä lomake, joka täytetään, vaan sen laadinnassa tarvitaan ammattitaitoa ja kokemusta sekä tapauskohtaista harkintaa, jotta saavutetaan sekä verotuksellisesti että oikeudellisesti paras lopputulos perillisten kannalta
  • Perillisten yksilölliset tilanteet pitää ottaa asianmukaisesti huomioon (esimerkiksi perinnöstä tai testamentista luopuminen, vajaavaltainen kuolinpesässä)
  • Perunkirjoitus vaikuttaa myöhemmin jopa vuosien päästä maksuunpantaviin myyntivoittoveroihin
  • Perukirja sisältää osakasluettelon eli perukirjasta ilmenee ketkä tekevät päätöksiä kuolinpesässä
  • Huonosti laadittu perukirja saattaa mennä läpi verotoimistossa, mutta tarpeettomia veroja voi aiheutua perillisille joko perintöveron muodossa tai myöhemmin omaisuutta myytäessä
  • Asiantuntijan puuttuessa voi perilliselle aiheutua oikeuden menetyksiä (esim. lakiosavaatimus voi jäädä asianmukaisesti tekemättä tai testamentti antamatta tiedoksi)
  • Puutteellisesti laadittu perukirja aiheuttaa ongelmia, kun omaisuutta siirretään perillisten nimiin tai omaisuuden ostaja siirtää omaisuutta nimiinsä (osakasluettelossa virheitä, sukuselvitys puutteellinen)
Huolella laadittu perukirja säästää perillisten veroja ja helpottaa huomattavasti kuolinpesässä tehtäviä jatkotoimenpiteitä kuten esimerkiksi asiointia pankeissa ja eri viranomaisten kanssa sekä omaisuuden realisointia.

Vankka työkokemukseni takaa sen, että pystyn auttamaan asiakkaitani hankalissakin tilanteessa.

Mitä perunkirjoitus on?

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, ellei
verotoimisto myönnä hakemuksesta jatkoaikaa. Perunkirjoitus kannattaa laatia yhdessä asiantuntijan kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli perunkirjoituksessa on neuvominen ja asiakirjan laatiminen huolella
verotuksellliset ja perintöoikeudelliset kysymykset huomioiden.

Perunkirjoitustilaisuuteen on lain mukaan kutsuttava kaikki pesän osakkaat. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on omaisuuden luettelointi ja varojen arvottaminen niiden kuolinhetken käypään arvoon. Pesänilmoittaja puolestaan vakuuttaa allekirjoituksellaan, että perukirjasta ilmenenvät tiedot ovat oikeita.

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jolla on kolme pääasiallista tehtävää:

  1. Veroilmoitus
  2. Omaisuusluettelo
  3. Osakasluettelo

Perukirja on toimitettava kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta verovirastolle. Omaisuus, joka on jäänyt velkojen maksamisen jälkeen, jaetaan perillisten kesken perinnönjaossa. Jos perunkirjoituksen
toimittamisen jälkeen löytyy uutta omaisuutta tai velkoja, on toimitettava täydennysperunkirjoitus.